Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Inicia
Inici > Coneix-nos > Missió i funcions

Missió

La Biblioteca de Ciències de la ​​Salut de​​​​ Catalunya té com a missió garantir l’accés a la informació bibliogràfica i integrar els fons bibliogràfics i la resta de recursos d'informació científica del Departament de Salut i de les entitats del sector públic majoritari de salut que​​ en depenen, i establir un sistema homogeni de prestació de serveis, d’atenció i de formació, tant presencial com virtual, dirigit als professionals sanitaris. També està oberta a facilitar l’accés a la informació bibliogràfica i científica al conjunt dels centres del sistema de salut de Catalunya.

Funcions

A la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya li corresponen les funcions següents:1

a)    Adquirir, gestionar, processar i difondre recursos d’informació d’acord amb les necessitats d’investigació del personal del sistema sanitari públic.

b)    Preservar, organitzar i difondre la documentació científica produïda pel Departament de Salut i per les entitats del sector públic majoritari que en depenen, i donar accés a aquesta documentació al personal investigador, al personal docent, als professionals de l’àmbit sanitari i a tots els ciutadans en general.

c)    Potenciar i facilitar el consum d’informació científica mitjançant recursos propis i recursos accessibles gràcies a plans de cooperació entre biblioteques, al préstec interbibliotecari i l’accés a la informació electrònica a través de les TIC.

d)    Desenvolupar i gestionar la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya, com a plataforma digital que ha de permetre l'accés ininterromput des de qualsevol punt als fons bibliogràfics, als recursos d'informació i als serveis integrats en la plataforma.

e)    Desenvolupar i gestionar la Xarxa de Biblioteques Especialitzades en Ciències de la Salut que faciliti, mitjançant la subscripció dels acords i convenis corresponents, la coordinació i la cooperació de les biblioteques de les institucions que presten servei a la sanitat pública catalana.

f)     Guiar, formar i assessorar els usuaris en la recerca i recuperació de la informació crítica que necessiten i orientar-los en l'ús de les eines bibliogràfiques més adients a les seves necessitats.

g)    Fomentar la col·laboració amb altres biblioteques i centres de documentació de l’especialitat i participar en programes i convenis que tinguin com a objectiu la millora dels serveis oferts per la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya (catàleg col·lectiu, préstec interbibliotecari, recursos electrònics, formació i altres serveis).

h)    Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics. 


-----------------------------------------

[1] Article 20.2 del Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut (DOGC núm. 7290, de 19.1.2017).​ Destaquem