Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Inicia
Inici > Recursos > Citació bibliogràfica

Citació bibliogràfica

Estil Vancouver​

L'Estil o Normes de Vancouver són un conjunt de requisits per tal de regular la publicació de manuscrits dins del camp de les ciències de la salut.

Aquestes normes estan elaborades per l'International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)  i actualment es coneixen com Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals; un conjunt de directrius que tenen com a objectiu estandarditzar l'ètica, la preparació i el format dels manuscrits presentats per a la publicació en revistes biomèdiques. L'última revisió és del desembre del 2019.

En aquestes recomanacions no es donen exemples de com citar les referències bibliogràfiques incloses en els manuscrits, i remeten a l'estil i format de les referències de la National Library of Medicine (NLM) "Citing Medicine":

Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 - [actualitzat maig 2018]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine 

Podeu consultar exemples de citació bibliogràfica a la pàgina de la National Library of Medicine (NLM) "Sample of Formatted References for Authors of Journal Articles"

Consideracions generals

Notes generals

Documents impresos

Documents electrònics

Llibres i informes tècnics

Llibres i informes tècnics

Capítols de llibres

Capítols de llibres

Articles de revista

Articles de revista

Actes de congressos

Actes de congressos

Comunicacions

Comunicacions

Tesis

Tesis

Legislació i jurisprudència

Legislació i jurisprudència

Pàgina web


Altres recursos a Internet


Multimèdia

Altres estils de citacions

Citació bibliogràfica. 2a ed. [Barcelona] : Secretaria de Política Lingüística, 2012
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/1_citaciobibliografica.pdf

La citació de les fonts jurídiques en l'àmbit autonòmic, estatal i internacional
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/33344/1/comcitardocumentslegals.pdf

Consideracions generals

 • Es proporcionaran referències directes de les fonts originals sempre que sigui possible.
 • Es recomana evitar citar "comunicacions personals", si no és el cas que proporcionin informació essencial no disponible en una altra font bibliogràfica pública.
 • No utilitzar els resums de conferències com a referències bibliogràfiques.
 • Les referències d'articles acceptats però no publicats en el moment de la redacció del manuscrit se citaran com "en premsa" o "pròximament".
 • ·Els manuscrits no publicats s'han de citar en el text com "observacions no publicades", amb l'autorització de la font.
 • Les referències es numeraran de forma consecutiva i en l'ordre que es mencionen per primera vegada en el text. Les referències en el text, taules i llegendes aniran en números aràbics i entre parèntesi.
 • Els títols de les revistes van agreujats seguint l'estil utilitzat a Medline:
  www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals.
 • Fins a sis autors es faran constar tots. Si són més de sis s'ha de posar: "et al." després del sisè autor seguit d'una coma.
 • Els autors se citaran a la referència cognom/s inicial/s del nom.
 • Les abreviatures que s'utilitzaran en la citació es faran en l'idioma que s'ha redactat el manuscrit.

Notes generals:​

Noms dels autors, editors, compiladors o la institució responsable.

 • Fins a sis autors es faran constar tots. Si són més de sis s'ha de posar: "et al". després del sisè autor seguit d'una coma.
 • Quan l'obra és anònima s'entra directament el títol.
 • El/s editor/s literari/s se citen com els autors. Al final del nom s'utilitza la paraula "editor" o "editors", en el cas que siguin més d'un. Mai s'utilitza l'abreviatura "ed.", que es fa servir per l'edició.
 • Els autors se separen per una coma "," i el darrer autor per un punt ".".
 • Format: Cognoms (espai) inicial/s del nom (sense espais entre les inicials).

 

Exemple 1 autor: Pérez-López J.
Exemple 2-6 autors: Pérez-López J, Brown JA, Willams D, Gracia RM, Wilson JR
Exemple més de 6 autors: Pérez-López J, Brown JA, Willams D, Gracia RM, Wilson JR, Rovira-Torre JM, et al.
Exemple institució responsable: National Health and Medical Research Council. Levels of evidence and grades for recommendations for developers of guidelines...
Exemple d'editor literari: Smith AK, Jones, BC, editors.

Títol de l'obra i subtítol

 • No s'utilitzen ni les cursives ni el subratllat.
 • La primera lletra del títol va en majúscules.
 • Els títols de les revistes van agreujats seguint l'estil utilitzat a Medline:
  www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals.
 • Format: Títol: subtítol.

Exemple de títol: Harrison's principles of Internal Medicine

Exemple de títol i subtítol: Physical pharmacy: physical chemical principles in the pharmaceutical sciences.

Edició de l'obra

 • Es menciona l'edició de l'obra, sempre que sigui diferent a la primera edició.
 • El número d'edició en la llegua que es redacta el manuscrit i va seguida de l'abreviatura d'edició "ed."

Exemple d'edició en català: 3a ed.

Números de pàgina, si cal

 • No repetir dígits innecessaris.
 • Utilitzar l'abreviatura de pàgina en la llengua que es redacta el manuscrit.

 

Exemples de paginació en català:
p. 122-9
p.1234-79
p. 333,345, 350-8
124 p.Documents impresos:​

Llibres i informes tècnics
Elements obligatoris, si hi consten: Autor, títol i subtítol, lloc d’edició, editorial i any de publicació.

Forma de citació:

Autor/s [cognoms inicial del nom separats per una ","]. Títol del llibre. xx ed. Lloc d'edició: editorial; any. Número de pàgines p. (Nom de la col·lecció; número de la col·lecció) o número de l'informe.


Exemple:

Monografia:

Rodriguez J, Fuentes-Lopez H, Torres JA. Atlas de anatomia humana: estudio fotográfico. 4a ed. Barcelona: Fotomedia; 2010.

Informe tècnic:

Gómez D, Paladio N, Almazán C. Dabigatran etexilat en la profilaxi de l'accident vascular cerebral i de l'embolisme sistèmic en fibril·lació auricular no valvular. Barcelona: Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut; 2011. CT20/2011

Capítol o part d'un llibre:


Elements obligatoris si hi consten: Autor i títol del capítol, editor/compilador, títol i informació publicació, pàgines capítol.

Forma de citació:

Autor/s del capítol [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. Títol del capítol. A*: Autor/s del llibre [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. Títol del llibre. xx ed. Lloc d’edició: editorial; any. p. pàgina del capítol incial-final. (Nom de la col·lecció; número de  la col·lecció).

*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = A: castellà = En: anglès= In:

 Exemple:                                                                                                                                                                                                                                                                        Brice A, Booth A, Crumley E, Koufogiannakis D, Eldredge J. A future for evidence-based practice?. A: Booth A, Brice A, editors. Evidence-based practice for information professionals a hanbook. London: Facet Publishing; 2004. p. 279-92.                                                                                                                                                                                                                                                 
Article de revista:                                                                                                                            Elements obligatoris si hi consten: Autor de l’article, títol de l’article, títol i subtítol de la revista, número de la publicació, data de publicació, pàgines on s’inclou el document.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Forma de citació:

Autor/s de l'article [cognoms inicial del nom separats per una ","]. Títol de l'article. Títol de la revista abreujat. Any;volum(número):pàgines de l'article inicial-final.

Exemples:

Volum + Número
Villén N, Redondo S, Font R, Quintana S. Comités éticos: perfil de los miembros no sanitarios de los comités éticos de investigación clínica y comités de ética asistencial de Cataluña. Med Clin (Barc). 2012;138(7):296-9.

Volum + Suplement
Canela-Solera J, Mompart-Penina A, Coll-Fiola JJ. Encuestas de salud en Cataluña: revisión bibliogràfica. Med Clin (Barc). 2011;137 supl. 2:66-70.

Altres exemples:

 • Sense volum
  Clin Orthop. 1995;(320):110-4.
 • Sense volum i número
  Curr Opin Gen Surg. 1993;325-33.
 • Número amb suplement
  Semin Oncol. 1996;23(1 Supl. 2):89-97.
 • Volum amb una part
  Ann Clin Biochem. 1995;32(Pt 2):303-6.
 • Número amb una part
  N Z Med J. 1994;107(986 Pt 1):377-8.Actes de congressos:​

Elements obligatoris si hi consten: Títol, nom, lloc i data congrés, editors, lloc edició, editorial, any.

Forma de citació:

Editor/s literaris o directors o compiladors [cognoms inicial del nom separats per una ","], editors/dir./comp. Títol de la conferència; dates de la conferència; lloc de la conferència. Lloc de publicació: editorial; any de publicació. Pàgines p.

Exemple:

I Congreso Ibérico de Psicología Clínica, de la Salud y del Deporte; 7, 8 y 9 de Marzo de 2013; Sevilla. Sevilla: Asociación Andaluza de Psicología Clínica y de la Salud; 2013.Comunicacions i ponències:​

Elements obligatoris si hi consten: Autor/s de la comunicació, títol de la comunicació, títol, nom, lloc i data congrés, editors, lloc edició, editorial, any, pàgines on s'inclou la comunicació.

Forma de citació:

Autor/s de la comunicació [cognoms inicial del nom separats per una ","]. Títol de la comunicació. A*: Editor/s literaris [o directors o compiladors [cognoms inicial del nom separats per una ","], editors. Títol de la conferència; dates de la conferència; lloc de la conferència. Lloc d'edició: editorial; any de publicació. p. pàgines de la comunicació inicial- final.

*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = A: castellà = En: anglès= In:

Exemple:

Sánchez Carracedo D, López Guimerà G, Fauquet J, Puntí J. Aproximación integrada al estudio de los problemas relacionados con la alimentación y el peso: un cambio de paradigma. A: Congreso Ibérico de Psicología Clínica, de la Salud y del Deporte; 7, 8 y 9 de Marzo de 2013; Sevilla. Sevilla: Asociación Andaluza de Psicología Clínica y de la Salud; 2013. p. 128-9.


 

Tesis:​

Elements obligatoris si hi consten: Autor, títol i subtítol, any tesi, lloc, nom universitat, designació de tesi.

Forma de citació:

Autor/s de la tesis [cognoms inicial del nom separats per una ","]. Títol: subtítol [tesi doctoral]. Lloc: nom universitat; any.

Exemple:

Sánchez Niubó A. Development of Statistical Methodology to Study the Incidence of Drug Use [tesi doctoral]. Barcelona: Universitat de Barcelona; 2014.Legislació i jurisprudència:

L'obra "Citing medicine" no estableix unes pautes concretes per la citació de documents legals i remet a la Harvard Law Review Association. Per aquest motiu, la citació de la legislació i la jurisprudència s'ha intentat adaptar al màxim a la casuística espanyola i es recomanen les següents pautes.

LEGISLACIÓ

Legislació estatal i autonòmica

Forma de citació:
Rang, número oficial, data promulgació, nom de la norma. Diari o butlletí oficial, número, (data de publicació).

Exemples:
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Boletín Oficial del Estado, nº. 89, (13-04-2007).

Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5495, (30-10- 2009).

Tractats, convenis, acords i protocols internacionals ratificats per Espanya

Forma de citació:
Nom del tractat, lloc de signatura, data d'adopció del tractat. Butlletí oficial de l'Estat, número, (data de publicació).

Exemple:
Tratado sobre el derecho de patentes, Ginebra, 1 de junio de 2000. Boletín Oficial del Estado, nº. 242, (09-10-2013).

Directives i reglaments comunitaris

Forma de citació:
Tipus de norma Número oficial de la norma Institució comunitària, data de promulgació, títol de la norma. Diari oficial i sèrie, número, (data de publicació).

Exemple:
Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público. Diario Oficial de la Unión Europea L, nº.175, (27-06-2013).JURISPRUDÈNCIA

Tribunals espanyols: Tribunal Constitucional

Forma de citació:
Tipus de resolució Tribunal Número/Any, data.

Exemple:
Sentència del Tribunal Constitucional 4/2014, de 16 de gener de 2014.

Tribunals espanyols: Tribunal Suprem, Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia i Audiències Provincials

Forma de citació:
Tipus de resolució Tribunal Número/Any (Jurisdicció, secció del tribunal), data (número de recurs).

Exemple:
Sentència del Tribunal Suprem 596/2010 (Sala Civil, secció 1a), de 30 de setembre de 2010 (recurs 2108/2006).

Tribunals espanyols: Jutjats Instància i Instrucció, Jutjats Mercantils i Jutjats de Violència sobre la Dona

Forma de citació:
Tipus de resolució Tribunal Número/Any (Secció del tribunal), data.

Exemple:
Sentència del Jutjat de Primera Instància de Salamanca 215/2010 (Secció 4a), d'11 d'abril de 2007.
Documents electrònics:​

 • Els tipus de suport dels documents es posaran entre claudàtors, "[ ]", a continuació del títol del document.

Per exemple: [Internet] o [en línia] o [monografia a Internet], [DVD], [CDROM], [videocassette], etc.

 • En els documents disponibles a Internet s'indicarà la data de consulta entre claudàtors, "[Consulta: dia de mes d'any]", a continuació de l'any de publicació.

 • La URL del document s'indica al final de la citació.


Llibres:​

Elements obligatoris, si hi consten: Autor, títol, lloc de publicació, editorial, data publicació, data accés, URL.

Forma de citació:

Autor/s [cognoms inicial del nom separats per una ","]. Títol del llibre [Internet]. xx ed. Lloc d'edició: editorial; any *[Consulta: data de la consulta]. Pàgines p. (Nom de la col·lecció; número de la col·lecció). **Disponible a: <adreça electrònica>

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.
* Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
** Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:

Exemple:

Patrias K, Wendling D, editors. Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [Internet]. 2a ed. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 [Consulta: 18 d'agost de 2014]. Disponible a:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?report=printable 


Capítol o part d’un llibre:​

Elements obligatoris, si hi consten: Autor/s del capítol, títol del capítol, autor/s del llibre, títol del llibre, lloc de publicació, editorial, data publicació, data accés, URL.

Forma de citació:

Autor/s del capítol [cognoms inicial del nom separats per una ","]. Títol del capítol. A*: Autor/s del llibre [cognoms inicial del nom separats per una ","]. Títol del llibre [Internet]. xx ed. Lloc d'edició: editorial; any **[Consulta: data de la consulta]. p. pàgines. (Nom de la col·lecció; número de la col·lecció). ***Disponible a: <adreça electrònica>

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.
*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = A: ; castellà = En: ; anglè=: In:
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
***Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès =Exemple:

Posicionament i orientació estratègica de la recerca i la innovació en salut a Catalunya. A: Pla estratègic de recerca i innovació en salut [Internet]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris; 2012 [Consulta: 18 d'agost de 2014]. p. 9-21. Disponible a:

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1861/pla_estrategic_recerca_innovacio_salut_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y 


Article de revista

Elements obligatoris, si hi consten: Autor, títol article, títol revista, núm. volum, número, data de publicació, núm. pàgines, data accés, URL.

Forma de citació:

Autor/s de l'article [cognoms inicial del nom separats per una ","]. Títol de l'article. Títol de la revista abreujat [Internet]. Any*[Consulta: data de la consulta];volum(número):pàgines inicial-final. **Disponible a:<adreça electrònica> 

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.
*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:

Exemple:

Marqués Sánchez P, Fernández Peña R, Cabrera León A, Muñoz Doyague MF, Llopis Cañameras J, Arias Ramos N. La sostenibilidad del sistema sanitario desde una perspectiva de redes sociales: una propuesta para la promoción de hábitos saludables y apoyo social. Rev. Esp. Salud Publica [Internet]. 2013 [Consulta: 18 d'agost de 2014];87(4):307-15. Disponible a:

http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v87n4/02_colaboracion_especial.pdfTesis:​

Elements obligatoris, si hi consten: Autor, títol i subtítol, any tesi, lloc, nom universitat, designació de tesi.

Forma de citació:

Autor/s de la comunicació [cognoms inicial del nom separats per una ","]. Títol: subtítol [tesi doctoral a Internet]. Lloc: nom universitat; any *[Consulta: data de la consulta]. **Disponible a: <adreça electrònica>

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.
*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:

Exemple:

Sánchez Niubó A. Development of Statistical Methodology to Study the Incidence of Drug Use [tesi doctoral a Internet]. Barcelona: Universitat de Barcelona; 2014 [Consulta: 18 d'agost de 2014]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/131161 


Legislació

Legislació estatal i autonòmica:

Forma de citació:

Rang número oficial, data promulgació, nom de la norma [Internet]. Diari o butlletí oficial, número, (data de publicació) *[Consulta: data de la consulta]. **Disponible a: <adreça electrònica> 

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.
*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:

Exemples:

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público [Internet]. Boletín Oficial del Estado, núm. 89, (13-04-2007) [Consulta: 14 d'agost de 2014]. Disponible a:
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-7788-consolidado.pdf  

Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública [Internet]. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5495, (30-10-2009) [Consulta: 14 d'agost de 2014]. Disponible a:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5495/1759470.pdf 

Tractats, convenis, acords i protocols internacionals ratificats per Espanya:

Forma de citació:
Nom del tractat, lloc de signatura, data de signatura [Internet]. Butlletí oficial de l'estat, número, (data de publicació) *[Consulta: data de consulta]. **Disponible a: <adreça electrònica> 

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.
*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:

Exemple:

Tratado sobre el derecho de patentes, Ginebra, 1 de junio de 2000 [Internet]. Boletín Oficial del Estado, núm. 242, (09-10-2013) [Consulta: 18 d'agost de 2014]. Disponible a:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/pdfs/BOE-A-2013-10491.pdf  

Directives i reglaments comunitaris:

Forma de citació:
Tipus de norma Número oficial de la norma Institució comunitària, data de promulgació, títol de la norma [Internet]. Diari oficial i sèrie, número, (data de publicació) *[Consulta: data de consulta]. **Disponible a: <adreça electrònica>

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.
*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:

Exemple:

Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público [Internet]. Diario Oficial de la Unión Europea L, núm. 175, (27-06-2013) [Consulta: 18 d'agost de 2014]. Disponible a: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2013-81251Pàgina web:​

Elements obligatoris si hi consten: Elements obligatoris si hi consten: Autor, títol, informació publicació electrònica, data actualització i accés i URL.

Forma de citació:

Títol de la pàgina [Internet]. Lloc de publicació (si hi consta): editor (si hi consta); data de publicació [*Actualitzada: dia/mes/any d'actualització; **Consulta: data de la consulta]. ***Disponible a:<adreça electrònica>

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.
*Segons l'idioma de redacció del manuscrit: català = Actualitzada ; castellà = Actualizada ; anglès = Updated
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
***Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:


Exemple:

U.S. National Library of Medicine [Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 1993 [Actualitzada: 14 d'agost de 2014; Consulta: 18 d'agost de 2014]. Disponible a:
http://www.nlm.nih.gov/ 


Altres recursos d’Internet:​

Blogs

Forma de citació:

Títol del blog: subtítol [Internet]. Lloc de publicació (si hi consta): editor (si hi consta); data de publicació *[Consulta: data de la consulta]. **Disponible a:<adreça electrònica>

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.
*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:


Exemple:

Now@NEJM blog: a blog for physicians about NEMJ [Internet]. Waltham: Massachusetts Medical Society; 2014 [Consulta: 18 d'agost de 2014]. Disponible a: http://blogs.nejm.org/now/ 

Entrada a un blog

Forma de citació:

Autor/s de l'entrada [cognoms inicial del nom separats per una ","]. Títol de l'entrada.*A: Títol del blog: subtítol [Internet]. Lloc de publicació (si hi consta): editor (si hi consta); data de publicació **[Consulta: data de la consulta]. ***Disponible a:<adreça electrònica> 

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.
*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = A: castellà = En: anglès= In:
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
***Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:


Exemple:

Fazio S. Syndromes of Thrombotic Microangiopathy. A: Now@NEJM blog: a blog for physicians about NEMJ [Internet]. Waltham: Massachusetts Medical Society; 2014 [Consulta: 18 d'agost de 2014]. Disponible a:

http://blogs.nejm.org/now/index.php/syndromes-of-thrombotic- microangiopathy/2014/08/15/ 

Podcasts

Forma de citació:

Autor/s de l'entrada [cognoms inicial del nom separats per una ","]. "Títol del podcast" [Internet]. Lloc de publicació (si hi consta): editor (si hi consta); data de publicació *[Consulta: data de la consulta]. **Disponible a:<adreça electrònica>

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.
*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:


Exemple:

"Physical activity level and prognosis in patients with coronary heart disease" [Internet]. London: BMJ Publishing Group; 2009 [Consulta: 18 d'agost de 2014]. Disponible a:

https://soundcloud.com/bmjpodcasts/physical-activity-level-and-prognosis-in-patients-with-coronary-heart-disease#t=5:32  


Multimèdia:​

Elements obligatoris, si hi consten:: Autor, títol, tipus suport, lloc, editorial, any.

Forma de citació:

Cognom N. Títol [tipus de suport]. Lloc: editorial; any.


Exemple:

Smith G. El cirurgià anglès [DVD]. London: BBC; 2007.Abreviatures:​

Una relació de les principals abreviatures en català, castellà i anglès​

​Català
​Castellà
​Anglès

comp. = compilador
coord. = coodinador
dir. = director
et al. = i altres
ed. = edició
núm. = número
p.  =   pàgina/es
vol.  =  volum/s
supl. = suplement
pt./pts. = part (s)
extraordinari = extra

comp. = compilador
coord. = coordinador
dir. = director
et al. = y otros
ed. = edición
nº = número
p./pp. = página/páginas
vol./vols. = volumen/volúmenes
supl. = suplemento

et al. = and others
ed. = edition
p. = page(s)
suppl = supplement
pt / pts = part(s)
No = number
para;paras = paragraph(s)
rev = revised


 ‭(Amagat)‬ Preguntes freqüents

 ‭(Amagat)‬ Guies i tutorials