Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Inicia
Inici > Recursos > Drets d’autor i propietat intel·lectual

Drets d’autor i propietat intel·lectual

Els drets d'autor són un conjunt de drets associats amb l'autor/s d'una obra. Es subdivideixen en:

• Drets morals (o d'atribució), que són intransferibles.
• Drets patrimonials (o d'explotació): reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que poden ser transferits a tercers.

Les llicències són textos legals per a la protecció i reconeixement de drets, que permeten a l'autor autoritzar i determinar les condicions sota les quals cedeix alguns drets sobre la seva creació —reproducció, distribució, transformació— a tercers.
Drets d’autor i propietat intel·lectual
La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que pertany a l'autor pel sol fet de la creació original d'una obra literària, artística o científica (art. 1 LPI), i que li confereix drets de caràcter personal i patrimonial, consistents en la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra, sense més limitacions que les establertes a la llei. Això implica que l'obra no pot ser utilitzada o usada sense la prèvia autorització, onerosa o gratuïta, de l'autor.

Els drets que conformen la propietat intel·lectual són dos: els morals i els d'explotació.

El termini general dels drets d'explotació de l'obra és la vida de l'autor i setanta anys després de la seva mort. Hi ha altres terminis per als drets morals i per a altres prestacions, així com per a les obres d'autors morts abans de 1987.

La normativa que regula els drets d'autor i la propietat intel·lectual és:


Llicències d’us i distribució
Les llicències són textos legals per a la protecció i reconeixement de drets, que permeten a l'autor autoritzar i determinar les condicions sota les quals cedeix alguns drets sobre la seva creació —reproducció, distribució, transformació— a tercers.

Les llicències Creative Commons són models de llicència impulsats per la Creative Commons Foundation. Sempre indicant el reconeixement d’autoria, les llicències Creative Commons permeten:

  • Reproduir l'obra.
  • Distribuir-la.
  • Fer-ne comunicació pública.
  • Si l'autor ho desitja, també pot autoritzar la modificació de la seva obra per crear-ne obres derivades (traduccions, etc.) i/o la seva comercialització.

Des de la Biblioteca us recomanem la llicència “Reconeixement d’autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada”. Tal com marca l’article 13 de la Normativa editorial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Catalunya. Generalitat, 2011), que preveu que la Generalitat publicarà les seves obres, siguin en format paper o electrònic, sotmeses a llicències d’accés obert.

Cal tenir present que a l'hora de redactar un treball científic, informe, ponència o article tots els documents consultats i citats s’han d’incloure en forma de referència o bibliografia. L’estil Vancouver és l’utilitzat en l’àrea de Ciències de la Salut. La inclusió de textos i/o imatges de tercers al propi treball ha de fer-se correctament a mode de citació per tal d'evitar-ne el plagi.

En qualsevol tipus de treball científic, informe, ponència o article es poden incloure agraïments relatius a la realització del treball. Si un col·lega o ajudant de l'autor ha aportat una contribució important hauria de figurar com a coautor. El reconeixement d'altres treballs utilitzats s'ha de fer en forma de referències o bibliografia.