Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Inicia
Inici > Recursos > Indicadors de visibilitat i impacte

Indicadors de visibilitat i impacte

A partir del nombre de citacions rebudes dels articles podem obtenir diferents indicadors per valorar la revista i els investigadors, com són: el factor d’impacte, l’índex d’immediatesa, el quartil, la mitjana de vida d’una revista,  l’Eigenfactor o l’índex h.​


Indicador


Definició


Càlcul


Eines

Factor d'impacte

El factor d'impacte (Impact Factor) és un instrument per comparar revistes i avaluar la importància relativa dins d’un camp científic basant-se en les citacions que es fan dels seus articles.

Es calcula dividint el nombre de citacions de l'any en curs dels articles publicats en els dos anys anteriors, pel nombre total d'articles publicats en aquests dos anys.Journal Citation Reports (JCR)

Índex d’immediatesa

L'índex d'immediatesa (Immediacy index) mesura la rapidesa amb què es cita un article d'una revista al Journal Citation Reports i indica amb quina freqüència són citats els articles d’una revista en un mateix any. Un factor d'immediatesa alt significa que la revista publica articles punters en investigació i de consulta obligada per als científics de l’especialitat.

Es calcula dividint el nombre de citacions de l'any en curs dels articles publicats en els dos anys anteriors, pel nombre total d'articles publicats en aquests dos anys.Journal Citation Reports (JCR)

Quartil

El quartil permet avaluar la importància relativa d'una revista dins del total de revistes de la seva àrea.

Un llistat de revistes d'una determinada categoria temàtica ordenades de major a menor factor d'impacte, es divideix en quatre parts iguals, cadascuna d'elles és un quartil. Les revistes amb el factor d'impacte més alt estan en el primer quartil, els quartils mitjos seran el segon i tercer, i el quartil més baix el quart. Ex.: en un llistat de 100 títols, el primer quartil seran els 25 primers títols i aquests seran els més valorats pels investigadors.


Journal Citation Reports (JCR)


Scimago Journal Rank (SJR)

Eigenfactor

És un indicador de la influència o repercussió global de les revistes que es basa en el càlcul iteratiu del nivell de citació rebut per una revista segons d’on provenen les citacions (de revistes més o menys citades). Té un caire més qualitatiu que quantitatiu.

Eigenfactor fa servir un algoritme basat en la teoria de xarxes semblant al PageRank de Google. Eigenfactor Score= Nombre d’articles d’una revista publicats en els últims 5 anys que han estat citats en l’any de càlcul del JCR. Article Inluence Score= És l’EigenFactor Score dividit entre la fracció d’articles publicats per la revista. Aquesta fracció està normalitzada, de forma que la suma total d’articles de totes les revistes és 1. El valor mitjà és 1.00, si l’Article Influence Score és superior a 1.00, vol dir que la revista té una influència superior a la mitjana.EigenfactorJournal Citation Reports (JCR)

SJR

El SCImago Journal & Country Rank (SJR) ens proporciona el nombre mitjà ponderat de les citacions rebudes un any determinat pels documents publicats a la revista seleccionada en els tres últims anys.

Expressa el nombre mitjà ponderat de les citacions rebudes l'any seleccionat pels documents publicats a la revista en els tres anys anteriorsScimago Journal Rank (SJR)


Scopus​

Index H

És un índex que indica el nivell de qualitat de la producció científica dels autor. Es basa en el conjunt dels treballs més citats de l’investigador i en el nombre de citacions de cadascun d’aquests treballs.


Els articles publicats s’ordenen en ordre descendent segons les cites rebudes i es numeren: l’índex H és el punt màxim en què el nombre d’articles i el nombre de cites rebudes coincideixen.
Exemple:
Si un investigador té un Índex H = 7, significa que 7 dels seus articles han rebut almenys 7 cites cada un. Això implicaria que el vuitè article i els següents han d’haver rebut, per força, menys de 7 cites.
Hi ha diversos recursos que calculen de manera automàtica l’índex H. Pot ser que un mateix autor pot tenir un Índex H diferent en funció de la base de dades consultada.


Índex H d’autor:
Scopus
ScopusWeb o Science
Web of Science


Google Scholar Citations