Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

Butlletí Legislatiu

Disposicions d´avui: 27/07/2022

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2369/2022, de 22 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic, d`un càrrec de comandament i de dos llocs singulars de la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/007/22).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8718 27/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1920983.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióANUNCI de convocatòria de proves selectives per a la provisió, en règim de personal laboral fix, de 27 llocs de treball de la plantilla laboral del Servei Català de la Salut (CatSalut).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8718 27/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921098.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2368/2022, de 22 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic, d`un lloc singular de la Secretaria General del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/009/22).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8718 27/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1920979.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2348/2022, de 20 de juliol, d`adjudicació de l`edició 2020 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant la Resolució SLT/2099/2020, del 25 d`agost, al DOGC núm. 8214, del 31.8.2020, la qual està prevista a l`Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d`ordenació de recursos humans de l`Institut Català de la Salut per al període 2016-2020, per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8718 27/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921023.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2370/2022, de 22 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic, de quatre càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/015/21).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8718 27/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921062.pdf

DescriptorsCiències de la salut -- Ensenyament
DisposicióResolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Psicología.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 179 27/07/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12576.pdf

DescriptorsCiències de la salut -- Ensenyament
DisposicióResolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Medicina.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 179 27/07/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12574.pdf

DescriptorsMedicaments
DisposicióDecisión de Ejecución (UE) 2022/1316 de la Comisión, de 25 de julio de 2022, que modifica la Decisión 2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y preparados vegetales y de combinaciones de estos, para su uso en medicamentos tradicionales a base de plantas [notificada con el número C(2022) 4341]
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L198 27/07/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1316&from=ES

DescriptorsSubvencions
DisposicióRESOLUCIÓ ACC/2366/2022, de 18 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l`execució de programes de sanitat animal del sector porcí, de la cunicultura, de la producció apícola i als programes de tuberculosi i d`agalàxia de l`oví cabrum (ref. BDNS 639876).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8718 27/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921124.pdf

DescriptorsSubvencions
DisposicióRESOLUCIÓ ACC/2365/2022, de 18 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis destinats a l`execució de programes de sanitat animal al sector de l`oví/cabrum per a la resta de programes diferents de la tuberculosi i de l`agalàxia (ref. BDNS 639877).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8718 27/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921029.pdf

DescriptorsSubvencions
DisposicióRESOLUCIÓ ACC/2367/2022, de 18 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis destinats a l`execució de programes de sanitat animal destinats al sector de la producció de mol·luscs (ref. BDNS 639875).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8718 27/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921130.pdf

Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya