Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

Butlletí Legislatiu

Disposicions d´avui: 28/07/2022

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2401/2022, de 26 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/010/22).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8719 28/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921294.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2022, per a la provisió definitiva de la provisió per concurs de mèrits 52/RH/21 del lloc de treball de Cap del Servei de Control Alimentari i Programes, adscrit a la Direcció de Seguretat Alimentària de l`Agència de Salut Pública de Barcelona.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8719 28/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921364.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2402/2022, de 26 de juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic, d`un càrrec de comandament de la Direcció de Serveis del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/015/22).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8719 28/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921348.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ PRE/2407/2022, de 26 de juliol, relativa a la base específica 7.3.2 del procés de selecció per proveir 760 places de l`escala superior d`administració general del cos superior d`administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8719 28/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921246.pdf

DescriptorsEquipaments sanitaris
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2404/2022, de 25 de juliol, per la qual es prorroga la vigència de les resolucions d`acreditació dels equips d`atenció primària atorgades fins al 31 de desembre de 2023.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8719 28/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921182.pdf

DescriptorsFinances públiques
DisposicióORDRE SLT/187/2022, de 22 de juliol, per la qual s`estableix la tarifa corresponent a l`alta hospitalària per COVID-19 amb estada a l`UCI.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8719 28/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921200.pdf

DescriptorsMedi ambient
DisposicióEDICTE de 20 de juliol de 2022, d`aprovació definitiva del document “Pla d`acció en matèria de contaminació acústica 2018-2023. Grans eixos viaris de titularitat de la Generalitat de Catalunya”.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8719 28/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921176.pdf

DescriptorsServei Català de la Salut
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2405/2022, de 21 de juliol, per la qual es dona publicitat a l`Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, d`11 de juliol de 2022, pel qual s`aprova l`estructura dels òrgans del Servei Català de la Salut.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8719 28/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921230.pdf

DescriptorsSubvencions
DisposicióOrden SND/722/2022, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de proyectos de investigación en materia de adicciones, financiadas con fondos europeos, y se aprueba su convocatoria para 2022.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 180 28/07/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12634.pdf

Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya