Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

Butlletí Legislatiu

Disposicions d´avui: 29/07/2022

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2418/2022, de 27 de juliol, per la qual es prorroga el termini per resoldre la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic, de dos llocs de comandament i quatre llocs singulars de la Direcció de Serveis del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/006/22).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8720 29/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8720/1921504.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ, de 27 de juliol de 2022, de convocatòria de proves selectives per a la provisió, en règim de personal laboral fix, de tres llocs de treball de la plantilla laboral del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8720 29/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8720/1921522.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2417/2022, de 27 de juliol, per la qual es prorroga el termini per resoldre la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic, de tres llocs singulars de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/008/22).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8720 29/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8720/1921602.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2420/2022, de 27 de juliol, per la qual es modifica la Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic, de tres llocs singulars de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/005/22).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8720 29/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8720/1921538.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s`aproven els temaris de les proves selectives per a l`accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d`administració general i especial de la Generalitat de Catalunya.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8720 29/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8720/1921614.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2419/2022, de 27 de juliol, per la qual es prorroga el termini per resoldre la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic, de tres llocs singulars de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/005/22).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8720 29/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8720/1921484.pdf

DescriptorsCentres sanitaris -- Acreditació
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2403/2022, de 25 de juliol, per la qual es prorroga la vigència dels certificats d`acreditació dels centres d`atenció hospitalària aguda atorgats fins al 30 de juny de 2023.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8720 29/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8720/1921580.pdf

DescriptorsConvenis
DisposicióResolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, Soc. Coop. Limitada.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 181 29/07/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12727.pdf

DescriptorsDrogoaddicció
DisposicióDirectiva Delegada (UE) 2022/1326 de la Comisión, de 18 de marzo de 2022, por la que se modifica el anexo de la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo en lo que respecta a la inclusión de nuevas sustancias psicotrópicas en la definición de «droga»
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L200 29/07/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L1326&from=ES

DescriptorsEspanya -- Funcionaris i empleats
DisposicióResolución de 20 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador y se corrigen errores en la convocatoria de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juristas y Psicólogos/as, convocadas por Resolución de 23 de junio de 2022.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 181 29/07/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12677.pdf

DescriptorsEspanya -- Funcionaris i empleats
DisposicióResolución de 20 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, convocadas por Resolución de 30 de junio de 2022.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 181 29/07/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12675.pdf

DescriptorsEspanya -- Funcionaris i empleats
DisposicióOrden SND/729/2022, de 26 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de miembros del Comité de Bioética de España.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 181 29/07/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12658.pdf

DescriptorsFinances públiques
DisposicióRESOLUCIÓ 392/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l`Informe de fiscalització 1/2022, sobre l`anàlisi comparativa dels serveis prestats pels equips d`atenció primària, corresponent a l`exercici del 2018.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8720 29/07/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8720/1921550.pdf

DescriptorsFinances públiques
DisposicióEstado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C291 29/07/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022B0729(03)&from=ES

DescriptorsMedi ambient
DisposicióDictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituye la Directiva 2008/99/CE [COM(2021) 851 final — 2021/0422 (COD)
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C290 29/07/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_290_R_0023&from=ES

DescriptorsMedicaments
DisposicióResumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de medicamentos de 1 de junio de 2022 a 30 de junio de 2022(Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo o al Artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo)
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L200 29/07/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_289_R_0001&from=ES

DescriptorsMedicaments
DisposicióDictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas transitorias para el envasado y etiquetado de los medicamentos veterinarios autorizados de conformidad con la Directiva 2001/82/CE y el Reglamento (CE) n.o 726/2004 [COM(2022) 76 final — 2022/0053 (COD)
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C290 29/07/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_290_R_0027&from=ES

DescriptorsResidus
DisposicióReglamento (UE) 2022/1324 de la Comisión, de 28 de julio de 2022, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de benzovindiflupir, boscalida, fenazaquina, fluazifop-P, flupiradifurona, fluxapiroxad, fosetil-Al, isofetamid, metaflumizona, piraclostrobina, espirotetramat, tiabendazol y tolclofós-metilo en determinados productos
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L200 29/07/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1324&from=ES

DescriptorsResidus
DisposicióReglamento (UE) 2022/1321 de la Comisión, de 25 de julio de 2022, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de ion fluoruro, oxifluorfén, piroxsulam, quinmerac y fluoruro de sulfurilo en determinados productos
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L200 29/07/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1321&from=ES

DescriptorsVeterinària
DisposicióReglamento de Ejecución (UE) 2022/1322 de la Comisión, de 25 de julio de 2022, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/632 en lo que respecta a las listas de productos de origen animal, subproductos animales y productos compuestos sujetos a controles oficiales en los puestos de control fronterizos
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L200 29/07/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1322&from=ES

Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya