Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

Butlletí Legislatiu

Disposicions d´avui: 01/08/2022 al 16/08/2022

DescriptorsAssistència sanitària
DisposicióProposta de resolució sobre el garantiment de l’assistència sanitària a Castellví de Rosanes. Tram: 250-00758/13. Presentació: GP PSC-Units. Pàg. 22.
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 373/13-14 01/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287136909.pdf

DescriptorsAssistència sanitària
DisposicióProposta de resolució sobre la restitució de l’assistència mèdica a diversos nuclis urbans de la Noguera. Tram: 250-00757/13. Presentació: GP PSC-Units. Pàg. 20.
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 373/13-14 01/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287136909.pdf

DescriptorsBiocides
DisposicióReglamento de Ejecución (UE) 2022/1391 de la Comisión, de 26 de julio de 2022, por el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Lactic acid based products-CID Lines NV»
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L211 12/08/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1391&from=ES

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria d`oferta pública per a la provisió de 43 llocs de treball de personal sanitari en règim de contractació laboral fixa al Consorci Sanitari de Terrassa.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8722 02/08/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8722/1922012.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióANUNCI pel qual es fan públiques les convocatòries de concursos de mèrits per a la provisió de diversos llocs de treball en règim de contractació laboral (oferta pública d`ocupació - taxa de reposició 2022 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8722 02/08/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8722/1922054.pdf

DescriptorsCentres sanitaris -- Acreditació
DisposicióRESOLUCIÓ REU/2430/2022, 27 de juliol, per la qual es declara que el Complex Assistencial Moisès Broggi compleix els requisits per adquirir la condició d`hospital universitari de la Universitat de Barcelona.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8723 03/08/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8723/1922176.pdf

DescriptorsCentres sanitaris -- Acreditació
DisposicióRESOLUCIÓ REU/2429/2022, de 27 de juliol, per la qual es declara que l`Hospital Sant Joan de Déu compleix els requisits per adquirir la condició d`hospital universitari de la Universitat de Barcelona.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8723 03/08/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8723/1922218.pdf

DescriptorsCentres sanitaris -- Disseny i construcció
DisposicióProposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a l’Hospital del Vendrell. Tram: 250-00753/13. Presentació: GP ECP. Pàg. 17.
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 373/13-14 01/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287136909.pdf

DescriptorsCentres sanitaris -- Disseny i construcció
DisposicióProposta de resolució sobre la urgència de la construcció d’un hospital nou a les Terres de l’Ebre. Tram: 250-00660/13. Esmenes presentades. Pàg.15
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 375/13-14 02/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287781100.pdf

DescriptorsCiències de la salut -- Ensenyament
DisposicióResolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Erasmus Mundus en Enfermedades Infecciosas y Una Sola Salud/Erasmus Mundus in Infectious Diseases and One Health [Máster conjunto de la Universidad Autónoma de Barcelona, Medizinische Hochschule Hannover (Alemania) y Université François-Rabelais Tours (Francia).
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 183 01/08/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12831.pdf

DescriptorsCiències de la salut -- Ensenyament
DisposicióResolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 182 30/07/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/07/30/pdfs/BOE-A-2022-12798.pdf

DescriptorsConvenis
DisposicióRESOLUCIÓ REU/2433/2022, de 18 de juliol, per la qual es dona publicitat al Conveni entre l`Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Recerca i Universitats, i la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya, per al finançament per la realització del subprojecte de R+D+I Catalunya-Àrea de Biotecnologia aplicada a la Salut que forma part del programa Plans Complementaris 2021 del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i fons del pressupost del Departament de Recerca i Universitats.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8721 01/08/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8721/1921872.pdf

DescriptorsConvenis
DisposicióResoluciones de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publican diversos Convenios entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra, en materia de drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8727 09/08/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/

DescriptorsConvenis
DisposicióResolución de 18 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, por el que se canaliza la subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para la realización de actividades de apoyo al Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 196 16/08/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/08/16/pdfs/BOE-A-2022-13841.pdf

DescriptorsConvenis
DisposicióResolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 184 02/08/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-13062.pdf

DescriptorsConvenis
DisposicióResolución de 4 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con Farmaindustria, Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, para la realización del `XXI Encuentro de la industria farmacéutica española. La contribución de la industria farmacéutica a los desafíos en salud`.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 195 15/08/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/08/15/pdfs/BOE-A-2022-13784.pdf

DescriptorsDiscapacitats
DisposicióResolució 454/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement de la discapacitat per a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica. Tram: 250-00507/13. Adopció. Pàg.11
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 375/13-14 02/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287781100.pdf

DescriptorsEspanya -- Funcionaris i empleats
DisposicióResolución de 26 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 2 de junio de 2022, en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 183 01/08/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12811.pdf

DescriptorsEspanya -- Funcionaris i empleats
DisposicióResoluciones 400/38318 a 38321/2022, de 27 y 28 de julio, de la Subsecretaría, por las que se publican la relación de aprobados del proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo de la Red Hospitalaria de la Defensa, de plazas de la categoría de: Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería en la Red Hospitalaria de la Defensa; Técnico/a Superior; Celador/a; Enfermero/a, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional, convocadas por Resolución 400/38296 a 38299/2021, de 21 a 23 de julio.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 184 02/08/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/index.php?s=2B

DescriptorsInstitut Català de la Salut
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2516/2022, de 29 de juliol, que dona publicitat a la diligència del 14 de juliol de 2022, de la comissió tècnica de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent de l`Institut Català de la Salut, publicada al DOGC núm. 8214, del 31.8.2020, per la qual es fan públics els resultats definitius de la convocatòria (edició 2021).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8726 08/08/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8726/1922851.pdf

DescriptorsInstitut Català de la Salut
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2318/2022, de 13 de juliol, de convocatòria per a l`assignació de les funcions d`un lloc vacant de cap de servei a l`Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, dependent de l`Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-JOAN XXIII–01/2022).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8726 08/08/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8726/1922831.pdf

DescriptorsMedicaments
DisposicióCorrección de errores de la Resolución de 8 de julio de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se valida la Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/os enfermeras/os: Quemaduras.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 182 30/07/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/07/30/pdfs/BOE-A-2022-12792.pdf

DescriptorsMedicaments
DisposicióCorrección de errores de la Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se validan las Guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os de: Hipertensión, y la de: Diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 182 30/07/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/07/30/pdfs/BOE-A-2022-12791.pdf

DescriptorsMedicaments
DisposicióCorrección de errores de la Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se valida la Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/os enfermeras/os: Heridas.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 182 30/07/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/07/30/pdfs/BOE-A-2022-12790.pdf

DescriptorsPolítica sanitària
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2552/2022, de 8 d`agost, per la qual es crea el Programa de malalties neurodegeneratives.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8729 11/08/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8729/1923556.pdf

DescriptorsPolítica sanitària
DisposicióACORD GOV/167/2022, de 2 d`agost, pel qual es crea el Programa per a la tramitació i gestió dels expedients de responsabilitat patrimonial interposats contra les mesures restrictives adoptades per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8724 04/08/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8724/1922361.pdf

DescriptorsPolítica sanitària
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2556/2022, de 10 d`agost, per la qual es crea el Programa temporal d`innovació i transformació del sistema de salut.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8731 16/08/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8731/1923814.pdf

DescriptorsResidus
DisposicióReglamento (UE) 2022/1363 de la Comisión, de 3 de agosto de 2022, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de 2,4-D, azoxistrobina, cihalofop-butilo, cimoxanilo, fenhexamida, flazasulfurón, florasulam, fluroxipir, iprovalicarb y siltiofam en determinados productos
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L205 05/08/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1363&from=ES

DescriptorsSalut maternoinfantil
DisposicióResolució 445/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el dol perinatal i neonatal. Tram: 250-00503/13. Adopció. Pàg.11
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 375/13-14 02/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287781100.pdf

DescriptorsSalut mental
DisposicióCompareixença de la directora general de Planificació en Salut, del director del Pla director de salut mental i addiccions, del president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions, de la directora de l’Institut Català de la Salut, de la Unió Catalana d’Hospitals, d’una representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions. Tram: 357-00714/13, 357-00715/13, 357-00716/13, 357-00717/13, 357-00718/13, 357-00719/13. Acord de tenir la sessió de compareixença. Pàg.22-3
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 375/13-14 02/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287781100.pdf

DescriptorsSalut pública
DisposicióLey Foral 21/2022, de 1 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 184 02/08/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12941.pdf

DescriptorsSalut pública
DisposicióEDICTE de 29 de juliol de 2022, pel qual es dona publicitat a la Resolució de 20 de juliol de 2022 de la secretària de Salut Pública, sobre autorització a una entitat o servei de revisió en relació amb el control i la prevenció de la legionel·losi.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8725 05/08/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8725/1922620.pdf

DescriptorsSalut pública
DisposicióResolució 444/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la mutilació genital femenina. Tram: 250-00502/13. Adopció. Pàg.10
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 375/13-14 02/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287781100.pdf

DescriptorsSeguretat alimentària
DisposicióReglamento de Ejecución (UE) 2022/1365 de la Comisión, de 4 de agosto de 2022, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 en lo que se refiere a las condiciones de uso del nuevo alimento aceite rico en DHA y EPA de Schizochytrium sp.
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L205 05/08/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1365&from=ES

DescriptorsSeguretat alimentària
DisposicióReglamento (UE) 2022/1396 de la Comisión, de 11 de agosto de 2022, que modifica el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 por el que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la presencia de óxido de etileno en los aditivos alimentarios.
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L211 12/08/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1396&from=ES

DescriptorsSeguretat alimentària
DisposicióReglamento (UE) 2022/1364 de la Comisión, de 4 de agosto de 2022, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de ácido cianhídrico en determinados productos alimenticios
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L205 05/08/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1364&from=ES

DescriptorsSeguretat alimentària
DisposicióReglamento (UE) 2022/1370 de la Comisión, de 5 de agosto de 2022, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de ocratoxina A en determinados productos alimenticios
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L206 08/08/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1370&from=ES

DescriptorsSeguretat alimentària
DisposicióRecomendación (UE) 2022/1342 de la Comisión, de 28 de julio de 2022, sobre el seguimiento del mercurio en el pescado, los crustáceos y los moluscos
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L201 01/08/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H1342&from=ES

DescriptorsSubvencions
DisposicióRESOLUCIÓ EMT/2477/2022, de 27 de juliol, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d`orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l`any 2022 (ref. BDNS 642015).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8723 03/08/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8723/1922212.pdf

DescriptorsSubvencions
DisposicióReal Decreto 670/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas entidades para la realización de proyectos de innovación tecnológica, investigación y divulgación científica en materia de accesibilidad universal, así como para la creación de un centro español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 184 02/08/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12935.pdf

DescriptorsSubvencions
DisposicióExtracto de la Resolución de 20 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones en el año 2022.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 190 09/08/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-B-2022-24757.pdf

DescriptorsTransport de malalts i ferits
DisposicióProposició de llei per a la internalització del transport sanitari. Tram: 202-00018/13. Nomenament d`una relatora. Pàg.15
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 375/13-14 02/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287781100.pdf

DescriptorsUrgències mèdiques, Serveis d`
DisposicióProposta de resolució sobre la necessitat d’ampliar amb urgència l’ABS Vall del Ges. Tram: 250-00756/13. Presentació: GP PSC-Units. Pàg. 20.
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 373/13-14 01/08/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/287136909.pdf

DescriptorsVeterinària
DisposicióDecisión de Ejecución (UE) 2022/1402 de la Comisión de 12 de agosto de 2022 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L213 16/08/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1402&from=ES

DescriptorsVeterinària
DisposicióReglamento de Ejecución (UE) 2022/1345 de la Comisión de 1 de agosto de 2022 por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al registro y la autorización de establecimientos que tengan animales terrestres en cautividad y donde se recojan, elaboren, transformen o almacenen productos reproductivos (Texto pertinente a efectos del EEE).
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L202 02/08/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1345&from=ES

DescriptorsVeterinària
DisposicióOrden APA/782/2022, de 5 de agosto, por la que se modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 192 11/08/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13531.pdf

Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya