Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

Butlletí Legislatiu

Disposicions d´avui: 27/09/2022

DescriptorsAtenció primària
DisposicióResolució 463/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el retorn dels serveis al consultori del Pla de l’Avellà, de Cabrera de Mar. Tram: 250-00360/13. Adopció. Pàg.13
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 391/13-14 27/09/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf

DescriptorsAtenció primària
DisposicióResolució 466/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció primària de la salut a Sant Joan de Vilatorrada. Tram: 250-00459/13. Adopció. Pàg.14
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 391/13-14 27/09/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2813/2022, de 19 de setembre, d`adjudicació de l`edició 2021 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d`agost, al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, la qual està prevista a l`Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d`ordenació de recursos humans de l`Institut Català de la Salut per al període 2016-2020, per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8760 27/09/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8760/1928288.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2846/2022, de 19 de setembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs específic, de quatre llocs singulars de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/016/22).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8760 27/09/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8760/1928184.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2840/2022, de 20 de setembre, per la qual s`adjudica un lloc vacant de cap de secció de l`Hospital Universitari Vall d`Hebron de Barcelona dependent de l`Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d`Hebron-03/2021).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8760 27/09/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8760/1928228.pdf

DescriptorsCentres sanitaris -- Administració
DisposicióResolució 464/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el retorn del servei de ginecologia als centres d’atenció primària de Sant Joan Despí. Tram: 250-00403/13. Adopció. Pàg.13
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 391/13-14 27/09/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf

DescriptorsCentres sanitaris -- Administració
DisposicióProposta de resolució sobre les irregularitats de l’Institut d’Assistència Sanitària. Tram: 250-00791/13. Presentació: GP CS. Pàg.39
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 391/13-14 27/09/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf

DescriptorsCiències de la salut -- Ensenyament
DisposicióResolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Fisioterapia.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 231 26/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15716.pdf

DescriptorsCiències de la salut -- Ensenyament
DisposicióResolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 230 24/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-A-2022-15607.pdf

DescriptorsCiències de la salut -- Ensenyament
DisposicióResolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Enfermería.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 231 26/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15715.pdf

DescriptorsCiències de la salut -- Ensenyament
DisposicióResolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Odontología.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 230 24/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-A-2022-15603.pdf

DescriptorsCiències de la salut -- Ensenyament
DisposicióResolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Biotecnología.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 231 26/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15717.pdf

DescriptorsCiències de la salut -- Ensenyament
DisposicióResolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Psicopedagogía.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 230 24/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-A-2022-15599.pdf

DescriptorsCiències de la salut -- Ensenyament
DisposicióResolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 230 24/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-A-2022-15608.pdf

DescriptorsConvenis
DisposicióResolución de 19 de septiembre de 2022, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, para regular la colaboración en materia de investigación sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 231 26/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15705.pdf

DescriptorsConvenis
DisposicióResolución 420/38368/2022, de 16 de septiembre, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, para la impartición y desarrollo de prácticas externas por parte de los alumnos matriculados en el Máster en Psicología General Sanitaria.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 230 24/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-A-2022-15570.pdf

DescriptorsConvenis
DisposicióResolución de 14 de septiembre de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Universidad de Málaga, sobre un programa de vigilancia radiológica ambiental (Red de estaciones de muestreo).
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 231 26/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15708.pdf

DescriptorsEspanya -- Funcionaris i empleats
DisposicióResolución de 20 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de junio de 2022 (Secretaría de Estado de Sanidad).
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 231 26/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15651.pdf

DescriptorsEspanya -- Funcionaris i empleats
DisposicióResolución 1536/2022, de 28 de julio, de la Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se corrigen errores en la Resolución 547/2022, de 6 de abril, por la que se publica concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe/a de Sección Sanitaria de Oftalmología (Unidad de Superficie Ocular, Cornea y Cristalino).
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 230 24/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-A-2022-15553.pdf

DescriptorsEspanya -- Funcionaris i empleats
DisposicióResolución de 20 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de julio de 2022 (Subsecretaría de Sanidad / Secretaría General Técnica).
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 231 26/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15625.pdf

DescriptorsMalalties cròniques
DisposicióResolució 465/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la fibrosi pulmonar. Tram: 250-00432/13. Adopció. Pàg.14
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 391/13-14 27/09/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/296145439.pdf

DescriptorsVeterinària
DisposicióReglamento de Ejecución (UE) 2022/1646 de la Comisión de 23 de septiembre de 2022 relativo a disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales en lo que respecta al uso de sustancias farmacológicamente activas autorizadas como medicamentos veterinarios o como aditivos de piensos, y de sustancias farmacológicamente activas prohibidas o no autorizadas y sus residuos, sobre el contenido específico de los planes nacionales de control plurianuales y disposiciones específicas para su preparación (Texto pertinente a efectos del EEE).
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L248 26/09/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1646&from=ES

DescriptorsVeterinària
DisposicióReglamento Delegado (UE) 2022/1644 de la Comisión de 7 de julio de 2022 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo con requisitos específicos para la realización de controles oficiales del uso de sustancias farmacológicamente activas autorizadas como medicamentos veterinarios o como aditivos de piensos, y de sustancias farmacológicamente activas prohibidas o no autorizadas y sus residuos (Texto pertinente a efectos del EEE).
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L248 26/09/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1644&from=ES

Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya