Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

Butlletí Legislatiu

Disposicions d´avui: 28/09/2022

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióANUNCI de la modificació 47/RH/22 de la relació de llocs de treball (RLT) de l`Agència de Salut Pública de Barcelona.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8761 28/09/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8761/1928473.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2022, conjunta de la Universitat Rovira i Virgili i l`Institut Català de la Salut, per la qual es convoca concurs públic d`accés a una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral vinculada amb l`Hospital Universitari Joan XXIII.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8761 28/09/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8761/1928449.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióDECRET LLEI 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d`agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8761 28/09/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8761/1928527.pdf

DescriptorsFundacions
DisposicióResolución de 9 de agosto de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Española de Enfermedades Priónicas.
DiariBoletín Oficial del Estado (BOE) 233 28/09/2022
Text complethttps://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15795.pdf

DescriptorsMedi ambient
DisposicióDecisión (UE) 2022/1660 del Consejo, de 20 de septiembre de 2022, relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto establecido por el Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, por lo que respecta a la modificación de sus anexos III y IV
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L250 28/09/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1660&from=ES

Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya