Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

Butlletí Legislatiu

Disposicions d´avui: 30/09/2022

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2816/2022, de 20 de setembre, d`adjudicació de places bàsiques vacants de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia pel sistema de concurs oposició, corresponent a la convocatòria amb codi d`identificació FISIO LLIURE-2018.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8763 30/09/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8763/1928908.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2874/2022, de 23 de setembre, d`adjudicació de places bàsiques vacants de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria obstètrica i ginecològica pel sistema de concurs oposició, corresponent a la convocatòria amb codi d`identificació LLEVADOR/A LLIURE-2018.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8763 30/09/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8763/1928866.pdf

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2857/2022, de 22 de setembre, d`adjudicació de places bàsiques vacants de la categoria d`auxiliar d`hoteleria pel sistema de concurs oposició, corresponent a la convocatòria amb codi d`identificació AUX. HOT. LLIURE-2019.
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8763 30/09/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8763/1928799.pdf

DescriptorsCatalunya. Departament de Salut
DisposicióRESOLUCIÓ SLT/2851/2022, de 22 de setembre, per la qual es dona publicitat a l`encàrrec de gestió del Departament de Salut a l`Institut Català de la Salut, per a l`emmagatzematge i distribució de vacunes COVID-19 per a l`any 2022 (inscrit amb el codi núm. 2022/9/0027).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8763 30/09/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8763/1928892.pdf

DescriptorsMedicaments
DisposicióResumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de medicamentos del 1 al 31 de agosto de 2022 [Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n.° 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo o al artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo]
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C376 30/09/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_376_R_0001&from=ES

DescriptorsSubstàncies perilloses
DisposicióResumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1. Texto pertinente a efectos del EEE) 2022/C 374/05
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C374 30/09/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_374_R_0005&from=ES

DescriptorsVeterinària
DisposicióReglamento de Ejecución (UE) 2022/1676 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2022, por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 por lo que respecta a las entradas correspondientes a Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos en las listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L252 30/09/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1676&from=ES

Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya