Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

Butlletí Legislatiu

Disposicions d´avui: 07/10/2022

DescriptorsCatalunya -- Funcionaris i empleats
DisposicióANUNCI pel qual es fan públiques les convocatòries d`oferta pública per a la provisió de diversos llocs de treball en règim de contractació laboral (oferta pública d`ocupació - taxa de reposició 2022).
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8768 07/10/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8768/1930417.pdf

DescriptorsCatalunya. Departament de Salut
DisposicióORDRE SLT/219/2022, de 4 d`octubre, per la qual es determina la composició de la Comissió de Subministraments del Departament de Salut
DiariDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 8768 07/10/2022
Text complethttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8768/1930391.pdf

DescriptorsFinances públiques
DisposicióProcediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2022, sobre el Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del 2016, 2017 i 2018, en compliment de la Resolució 175/XII del Parlament. Tram. 256-00026/13. Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris. Pàg. 26
DiariButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 400/13-14 07/10/2022
Text complethttps://www.parlament.cat/document/bopc/298123865.pdf

DescriptorsSeguretat alimentària
DisposicióDecisión (UE) 2022/1910 del Consejo, de 29 de septiembre de 2022, relativa a la aprobación de las modificaciones del Convenio Internacional del Azúcar, 1992
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L261 07/10/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1910&from=ES

DescriptorsVeterinària
DisposicióDecisión de Ejecución (UE) 2022/1913 de la Comisión, de 4 de octubre de 2022, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la viruela ovina y la viruela caprina en España [notificada con el número C(2022) 7162]
DiariDiario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L261 07/10/2022
Text complethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1913&from=ES

Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya